Điện thoại iPhone 5S 32GB

iPhone 5S 16GB

Đánh giá chi tiết

 Xem toàn bộ bài viết

Xem hình ảnh về iPhone 5S 32GB

62 phụ kiện thường mua kèm với iPhone 5S 32GB