Quay về trang chủ trao thưởng

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng chương trình MUA SONY - TRÚNG BỘ QUÀ

Kiểm tra thông tin trúng giải và nhận thưởng

KIỂM TRA
STT Họ tên SĐT Tình trạng Phần thưởng
1 Nguyễn Thị Kim Luyến xxxx954366 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
2 Nguyễn Thị Kim Luyến xxxx954366 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
3 BÙI QUỐC KHÁNH xxxx790271 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
4 BÙI QUỐC KHÁNH xxxx790271 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
5 Cô Thuý xxxx751153 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
6 Cô Thuý xxxx751153 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
7 Anh Đỗ Minh Đức xxxx579073 Đã nhận thưởng
23/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
8 Anh Đỗ Minh Đức xxxx579073 Đã nhận thưởng
23/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
9 TRẦN VĂN ĐÔ xxxx237317 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
10 TRẦN VĂN ĐÔ xxxx237317 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
11 NGUYỄN HUY QUANG xxxx414876 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
12 NGUYỄN HUY QUANG xxxx414876 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
13 TRẦN VĂN PHI xxxx764139 Đã nhận thưởng
24/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
14 TRẦN VĂN PHI xxxx764139 Đã nhận thưởng
24/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
15 Đỗ Hiển Tông xxxx008194 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
16 Đỗ Hiển Tông xxxx008194 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
17 Nguyễn Văn Hằng xxxx646346 Đã nhận thưởng
23/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
18 Nguyễn Văn Hằng xxxx646346 Đã nhận thưởng
23/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
19 NGUYỄN VĂN NHÍ xxxx726807 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
20 NGUYỄN VĂN NHÍ xxxx726807 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
21 Nguyễn Thị Thanh Lan xxxx247974 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
22 Nguyễn Thị Thanh Lan xxxx247974 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
23 TRẦN ĐÌNH LƯƠNG xxxx066731 Đã nhận thưởng
20/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
24 TRẦN ĐÌNH LƯƠNG xxxx066731 Đã nhận thưởng
20/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
25 Từ Vũ Thiện Tâm xxxx626851 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
26 Từ Vũ Thiện Tâm xxxx626851 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
27 Nguyễn Thị Hồng Gia xxxx662708 Đã nhận thưởng
19/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
28 Nguyễn Thị Hồng Gia xxxx662708 Đã nhận thưởng
19/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
29 Lę Quang Ngăi xxxx950370 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
30 Lę Quang Ngăi xxxx950370 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
31 Trần Thị Ngôn xxxx564036 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
32 Trần Thị Ngôn xxxx564036 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
33 NGUYỄN HIỀN THỰC xxxx020214 Đã nhận thưởng
23/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
34 NGUYỄN HIỀN THỰC xxxx020214 Đã nhận thưởng
23/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
35 BÙI THỊ LOAN xxxx678098 Đã nhận thưởng
22/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
36 BÙI THỊ LOAN xxxx678098 Đã nhận thưởng
22/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
37 Lương Xuân Phú xxxx840082 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
38 Lương Xuân Phú xxxx840082 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
39 TRỊNH NGỌC GIÁO xxxx729504 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
40 TRỊNH NGỌC GIÁO xxxx729504 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
41 Kiều Thị Nhung xxxx552961 Đã nhận thưởng
20/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
42 Kiều Thị Nhung xxxx552961 Đã nhận thưởng
20/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
43 HOÀNG VĂN KHUYÊN xxxx671139 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
44 HOÀNG VĂN KHUYÊN xxxx671139 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
45 HOÀNG VĂN DƯ xxxx244722 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
46 HOÀNG VĂN DƯ xxxx244722 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
47 NGUYỄN TRẦN ANH QUÂN xxxx465013 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
48 NGUYỄN TRẦN ANH QUÂN xxxx465013 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
49 PHẠM THANH HUYỀN xxxxxxxx58 Đã nhận thưởng
24/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
50 PHẠM THANH HUYỀN xxxxxxxx58 Đã nhận thưởng
24/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
51 Vũ Ngọc Tuấn xxxx619505 Đã nhận thưởng
23/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
52 Vũ Ngọc Tuấn xxxx619505 Đã nhận thưởng
23/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
53 Đỗ Hớn Tuấn xxxx317834 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
54 Đỗ Hớn Tuấn xxxx317834 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
55 Anh Quốc xxxx857772 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
56 Anh Quốc xxxx857772 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
57 Phạm Hồng Quốc xxxx109280 Đã nhận thưởng
24/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
58 Phạm Hồng Quốc xxxx109280 Đã nhận thưởng
23/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
59 LÊ THỊ ĐIỀU xxxx563002 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
60 LÊ THỊ ĐIỀU xxxx563002 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
61 Đoàn Hoàng Sơn xxxx647061 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
62 Đoàn Hoàng Sơn xxxx647061 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
63 Phạm Đình Thảo xxxx022428 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
64 Phạm Đình Thảo xxxx022428 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
65 Lưu Chí Tâm xxxx063185 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
66 Lưu Chí Tâm xxxx063185 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
67 Phạm Thanh Tùng xxxx974849 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
68 Phạm Thanh Tùng xxxx974849 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
69 Nguyễn Khắc Thắng xxxx542705 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
70 Nguyễn Khắc Thắng xxxx542705 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
71 Nguyễn Đức Thịnh xxxx214578 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
72 Nguyễn Đức Thịnh xxxx214578 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
73 Phạm Thị Quỳnh Như xxxx758784 Đã nhận thưởng
25/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
74 Phạm Thị Quỳnh Như xxxx758784 Đã nhận thưởng
25/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
75 Bồ Minh Hùng xxxx230404 Đã nhận thưởng
19/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
76 Bồ Minh Hùng xxxx230404 Đã nhận thưởng
19/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
77 Phạm Thanh Tú xxxx806347 Đã nhận thưởng
22/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
78 Phạm Thanh Tú xxxx806347 Đã nhận thưởng
22/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
79 LÊ BÁ NHỰT xxxx815163 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
80 LÊ BÁ NHỰT xxxx815163 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
81 Phạm Văn Tòng xxxx938531 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
82 Phạm Văn Tòng xxxx938531 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
83 Trần Thị Thảo Nguyên xxxx334779 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
84 Trần Thị Thảo Nguyên xxxx334779 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
85 NGUYỄN TÀI TÂN xxxx926848 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
86 NGUYỄN TÀI TÂN xxxx926848 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
87 Le Van Tinh xxxx630289 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
88 Le Van Tinh xxxx630289 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
89 Phạm Chí Mạnh xxxx907717 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
90 Phạm Chí Mạnh xxxx907717 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
91 Nguyễn Văn Thái xxxx073005 Đã nhận thưởng
25/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
92 Nguyễn Văn Thái xxxx073005 Đã nhận thưởng
25/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
93 Đinh Bun Xay (anh Long) xxxx107330 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
94 Đinh Bun Xay (anh Long) xxxx107330 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
95 NGUYỄN VĂN NHẬT xxxx469394 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
96 NGUYỄN VĂN NHẬT xxxx469394 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
97 Trần Duy Mạnh xxxx988850 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
98 Trần Duy Mạnh xxxx988850 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
99 Nguyễn Thị Phương Thảo xxxx839859 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
100 Nguyễn Thị Phương Thảo xxxx839859 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
101 PHẠM VĂN HẠ xxxx673704 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
102 PHẠM VĂN HẠ xxxx673704 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
103 Dương Đăng Tài xxxx943896 Đã nhận thưởng
20/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
104 Dương Đăng Tài xxxx943896 Đã nhận thưởng
20/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
105 Nguyễn Thị KIm Chi xxxx893601 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
106 Nguyễn Thị KIm Chi xxxx893601 Đã nhận thưởng
17/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
107 NGUYỄN VĂN THANH xxxx761244 Đã nhận thưởng
21/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
108 NGUYỄN VĂN THANH xxxx761244 Đã nhận thưởng
21/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
109 PHAN QUỐC ẢI xxxx132467 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
110 PHAN QUỐC ẢI xxxx132467 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
111 Lý Đình Nhân xxxx190690 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
112 Lý Đình Nhân xxxx190690 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
113 NGUYỄN THỊ TÚ xxxx302973 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Tivi LED Sony KD-65X8500E
114 NGUYỄN THỊ TÚ xxxx302973 Đã nhận thưởng
18/08/2017
Dàn máy Sony HT-CT390
115 NGUYỄN TRỌNG TUẤN xxxx936368 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
116 NGUYỄN TRỌNG TUẤN xxxx936368 Đã nhận thưởng
16/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
117 TRẦN VĂN KIM xxxx671336 Đã nhận thưởng
22/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
118 TRẦN VĂN KIM xxxx671336 Đã nhận thưởng
22/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
119 ĐÀO THU THÚY xxxx003082 Đã nhận thưởng
22/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
120 ĐÀO THU THÚY xxxx003082 Đã nhận thưởng
22/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
121 Anh Vương xxxx439639 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Loa di động SRS-XB20/BC E - KM Sony T7
122 Anh Vương xxxx439639 Đã nhận thưởng
15/08/2017
Tai nghe MDRZX310APBCE - KM Sony T7
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...